همکاری در فروش

شرکت روخان ، برای کسانی که در بازاریابی و فروش محصولات غذایی همکاری نمایند درصدی از مبلغ فروش را به عنوان دستمزد پرداخت می کند.

به همین خاطر کسانی که تمایل دارند می توانند درخواست شان را ارسال نموده تا بعد از بررسی، لینک ارجاع برایشان صادر گردد.